Rekommendationer och gränsvärden

Det förekommer flera olika begrepp som anses ge oss vägledning hur mycket vi behöver alternativt som sätter en övre gräns för hur mycket vi inte ska överskrida.

Nedan beskrivs de tre mest vanligt förekommande värdena. De är alla vetenskapligt underbyggda men ser olika ut. För att kunna förstå ett värde behöver man veta vad det egentligen säger oss.

Rekommenderat intag i nordiska näringsrekommendationer (NNR):

I Sverige gäller de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) för hur mycket vitaminer och mineraler som vi rekommenderas få i oss per dag. I NNR definieras detta som den mängd av ett näringsämne som uppfyller det kända behovet och som upprätthåller god näringsstatus hos praktiskt taget alla friska individer i ett visst livsskede eller beroende på kön.

Tolerable upper intake level (UL):

Ett UL-värde är den maximala nivån av ett dagligt intag av ett näringsämne där risken för negativa hälsoeffekter för människor bedöms som osannolik. Det är vanligt att olika riskvärderingsinstitut gör säkerhetsbedömningar av vitaminer och mineraler för att fastställa UL-värden. Dessa görs bland annat av European Food Safety Authority (EFSA) i Europa och Institute of Medicine (IOM) i USA. UL-värden och utvärderingarna bakom används som vägledningar och underlag vid säkerhetsbedömningar, men de är inga lagstadgade maxgränser. I vissa fall går det inte att fastställa något UL-värde, till exempel om det inte finns tillräckligt med data.

Ofta kommer EFSA och IOM fram till samma UL-värden, men ibland blir det olika värden. Olika UL-värden kan bero på att man t.ex. valt att inkludera/exkludera olika studier i sin bedömning eller att man valt olika osäkerhetsfaktorer som man delar den lägsta nivån där man sett negativa hälsoeffekter vid (LOAEL) eller den högsta nivå där man inte sett några negativa hälsoeffekter vid (NOAEL) med. Till exempel vitamin B6 har EFSA gett ett UL-värde på 25 mg/dag, medan IOM satt ett UL-värde på 100 mg/dag. Detta beror på att EFSA valt att inkludera en studie (Dalton och Dalton, 1987) som IOM exkluderat på grund av för många svagheter i studien. Baserat på den studien satte EFSA 100 mg/dag som LOAEL som sedan delats på en osäkerhetsfaktor på 4. IOM som uteslöt studien av Dalton och Dalton kom istället fram till ett NOAEL på 200 mg/dag som de delade med en osäkerhetsfaktor på 2.

Maxgränser

I de fall maxgränser finns i lagstiftningen så är detta gränsvärden som inte får överskridas. Idag finns inga lagstadgade maxgränser för vitaminer och mineraler i kosttillskott i vare sig EU eller i Sverige. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att de kosttillskott som säljs är säkra för konsument. Några få EU-länder har valt att införa nationella maxgränser.

Källor

Livsmedelsverket

Nordic Nutrition Recommendations 2012

Tolerable upper intake levels för vitamins and minerals (EFSA, 2006)

Assessment of dietary intake of vitamin E and B6 in the Norwegian population